100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

තවත් ගැසට් නිවේදනයක් අවලංගු කරමින් ජනාධිපති නීතීඥවරුන් පත් කිරීමට අදාල නව මාර්ගෝපදේශක්

තවත් ගැසට් නිවේදනයක් අවලංගු කරමින් ජනාධිපති නීතීඥවරුන් පත් කිරීමට අදාල නව මාර්ගෝපදේශ ඇතුලත් ගැසට් නිවේදනයක්

තවත් ගැසට් නිවේදනයක් අවලංගු කරමින් ජනාධිපති නීතීඥවරුන් පත් කිරීමට අදාල නව මාර්ගෝපදේශ ඇතුලත් ගැසට් නිවේදනයක්

ජනාධිපති නීතීඥවරුන් පත් කිරීමට අදාල නව මාර්ගෝපදේශ ඇතුලත් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. මාර්ගෝපදේශ 14 කින් යුත් එම ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත්තේ ජනාධිපති ලේකම් පී බී ජයසුන්දර විසින්.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ ජනාධිපතිවරයාට පැවරී ඇති බලතලවලට අනුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අනුමත කරන ලද මාර්ගෝපදේශ 14ක් යටතේ එම ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ජනාධිපති නීතීඥවරුන් පත් කිරීම උපරිම වශයෙන් වසරකට එක් කණ්ඩායමකට සීමා කර ඇති අතර වසරකට පත් කරනු ලබන ජනාධිපති නීතීඥවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව 10 නොඉක්මවිය යුතු බව ද එම ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන්. ජනාධිපති නීතීඥවරයෙකු ලෙස පත්වීම නීතීඥවරයෙකුගේ අයිතිවාසිකමක් ලෙස නොසැලකිය යුතුද වනවා.

අයදුම්කරුවන් විසින් සෘජුව හෝ වක්‍රව තුන්වන පාර්ශවයක් මඟින් අදාළ අයදුම්පත සම්බන්ධව හෝ ජනාධිපති නීතඥවරයෙකු වශයෙන් පත් කිරීමට කිසිදු බලපෑමක් කිරීම නුසුදුසුකමක් ලෙස සලකන බවද නව ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන්. එමෙන්ම තහවුරු කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියකින් පසු ජනාධිපති නීතීඥයින් ලෙස පත් කිරීමට යෝජිත පුද්ගලයින් පිළිබඳ අගවිනිසුරුවරයාගේ හෝ නීතිපතිවරයාගේ මතය ජනාධිපතිවරයාට විමසිය හැකි වනවා.

මේ අතර 2019 ඔක්තෝම්බර් 29 වනදා නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනය මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ජනාධිපති නීතීඥයින් පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන මාර්ගෝපදේශද නව ගැසට් නිවේදනයෙන් අවලංගු කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *