100% ස්වභාවික පෝෂ්‍යදායි ප්‍රෝටීන් පිටි - ORA Naturals

ගම සමග පිළිසඳරක් වගේම කෘෂි විද්‍යාඥයෝ සමගින් කරන්න ඕන පිළිසඳරක් – මහාචාර්ය මෙත්තිකා විතානගේ

අපි මේ වෛරසය ගැන දන්නේ ඇල්පෙනෙති තුඩක ප්‍රමාණයක් - මහාචාර්ය මෙත්තිකා විතානගේ

අපි මේ වෛරසය ගැන දන්නේ ඇල්පෙනෙති තුඩක ප්‍රමාණයක් - මහාචාර්ය මෙත්තිකා විතානගේ

පසුගිය සතියේ සිරස මාධ්‍යයෙහි මාවත වැඩසටහනට එක්වූ , ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ස්වභාවික සම්පත් පිළිබඳ මහාචාර්ය මෙත්තිකා විතානගේ මහත්මිය, ගම සමග පිළිසඳරක් වගේම කෘෂි විද්‍යාඥයෝ සමගින් ද පිළිසඳරක් කල යුතු බවට ප්‍රකාශ කර සිටියේයග

මාවත සම්පූර්ණ වැඩසටහන පහතින් නරඹන්න

https://web.facebook.com/MawathaSL/videos/918033115794124

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *