“බලශක්ති ස්වෛරීත්වය නොමැති රටක් ඕනෑම අවස්ථාවක දණගැස්විය හැකියි” – පූජ්‍ය වකමුල්ලේ උදිත හිමි

"බලශක්ති ස්වෛරීත්වය නොමැති රටක් ඕනෑම අවස්ථාවක දණගැස්විය හැකියි" - පූජ්‍ය වකමුල්ලේ උදිත හිමි

"බලශක්ති ස්වෛරීත්වය නොමැති රටක් ඕනෑම අවස්ථාවක දණගැස්විය හැකියි" - පූජ්‍ය වකමුල්ලේ උදිත හිමි

බලශක්ති ස්වෛරීත්වය නොමැති ස්වෛරීත්වයක් ඕනෑම අවස්ථාවක දණගැස්විය හැකියි බව පූජ්‍ය වකමුල්ලේ උදිත හිමි පවසනවා.

සම්පුර්ණ් කතාව:

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *