රජය රැකියා දෙන ස්ථානයක් නෙවෙයි – ජනපති

රජය රැකියාදෙන ස්ථානයක් නොවන බවට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති හමුවේදී පවසා තිබේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *