යෝජිත කොතලාවල පනත පිළිබදව අදහස්, විවිද මත

යෝජිත කොතලාවල පනත පිළිබදව අදහස්, විවිද මත පලවෙමින් තිබේ

යෝජිත කොතලාවල පනත පිළිබදව අදහස්, විවිද මත පලවෙමින් තිබේ

“යුද්ධ කරන එකයි ආචාර්ය උපාධියක් පිරිනමන එකයි කියන්නේ පැහැදිලිවම දෙකක්”
– මහාචාර්ය හිනිදුම සුනිල් සෙනෙවි

උසස් අධ්‍යාපනයයි මිළිටරි අධ්‍යාපනයයි එල හරකයි මී හරකයි වගේ එකට ගැටගහලා
– ඉංජිනේරු කපිල රේණුක පෙරේරා, වෘත්තිකයින්ගේ ජාතික පෙරමුණ

“ධර්මය අපිට කියනවා මේ වෙලාවේ කට පියාගෙන ඉන්න එක වරදක්, හඬ අවදි කරන්න කියලා”
– ගරු සරත් ඉද්දමල්ගොඩ පියතුමා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *