මේ පාලකයන් ඉන්නතාක් කල් කොවිඩ් ඉවර වෙන්නේ නෑ – ලාල්කාන්ත

අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා කරන අරගලවලට පාලකයින්ට අත තැබීමට නොහැකි බවත්, මේ පාලකයන් සිටින තෙක් කොවිඩ් ඉවර නොවන බවත්, ජාතික වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථායේ පිහිටි සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වෙමින් ප්‍රකාශ කරන ලදී

එම වීඩියෝව පහතින්

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *