”අපිව නවත්තන්න මේ තකතීරු ආණ්ඩුවේ මොළගෙඩි ප්‍රමාණවත් නෑ” – රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්

''අපිව නවත්තන්න මේ තකතීරු ආණ්ඩුවේ මොළගෙඩි ප්‍රමාණවත් නෑ'' - රැකියා විරහිත උපාධිධාරී ඒකාබද්ධ මධ්‍යස්ථානය

''අපිව නවත්තන්න මේ තකතීරු ආණ්ඩුවේ මොළගෙඩි ප්‍රමාණවත් නෑ'' - රැකියා විරහිත උපාධිධාරී ඒකාබද්ධ මධ්‍යස්ථානය

සටනට සීමාවන් නැත. මොන බාධක ආවත් උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දීමේ සටන අත් නොහරිනු ඇත.
අපිව නවත්තන්න මේ තකතීරු ආණ්ඩුවේ මොළගෙඩි ප්‍රමාණවත් නෑ – රැකියා විරහිත උපාධිධාරී ඒකාබද්ධ මධ්‍යස්ථානය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *