නිවෙසේ සිට නිරෝධායනය වෙන්නේ මෙහෙමයි; වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයෙන් නිවේදනයක්

17 වන දින සිට නිරෝධායනය වන නිවෙස් අසල පොලීසිය

17 වන දින සිට නිරෝධායනය වන නිවෙස් අසල පොලීසිය

නිවෙසේ සිට නිරෝධායනය සිදු කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

එම නිවේදනය සම්පූර්ණයෙන්ම මෙසේය.

නිවෙසේ සිට නිරෝධායනය වෙන්නේ මෙහෙමයි; වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයෙන් නිවේදනයක්
නිවෙසේ සිට නිරෝධායනය වෙන්නේ මෙහෙමයි; වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයෙන් නිවේදනයක්
නිවෙසේ සිට නිරෝධායනය වෙන්නේ මෙහෙමයි; වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයෙන් නිවේදනයක්
නිවෙසේ සිට නිරෝධායනය වෙන්නේ මෙහෙමයි; වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයෙන් නිවේදනයක්

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *