75වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම

නවක හා දක්ෂ චිත්‍ර ශිල්පීන් දායක කර ගනිමින් “ආර්ට් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා” චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක්

75 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම නිමිත්තෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් මත සංවිධානය කළ “ආර්ට් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා” චිත්‍ර...