ෆයිසර්

ක්ෂේත්‍ර 05 ක පුද්ගලයන්ට ෆයිසර් බූස්ටර් මාත්‍රාව

ක්ෂේත්‍ර 05 ක පුද්ගලයන් සඳහා බූස්ටර් මාත්‍රාව ලෙස ෆයිසර් එන්නත ලබාදීමට සෞඛ්‍ය බළධාරීන් අද තීරණය කර තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ...

දරුවන් සඳහා කොවිඩ් මර්දන එන්නත් ලබාදීමට කඩිමුඩියේ තීරණ ගන්න එපා මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ

දරුවන් සඳහා කොවිඩ් මර්දන එන්නත් ලබාදීමට කඩිමුඩියේ තීරණ නොගත යුතු බවත්, එය නිසි අධ්‍යයනයකින් සිදුකළ යුතු බවත් වෛරස් රෝග පිළිබඳව...

ෆයිසර් එන්නත ලබාදීමේ පූර්ණ බලය පළමු වතාවට යුද හමුදාවට

කොරෝනා මර්දන ෆයිසර් එන්නත ලබාදීමේ පූර්ණ බලය පළමු වතාවට යුද හමුදාවට පවරනු ලැබ ඇත. ෆයිසර් එන්නත විනිවිදභාවයකින් තොරව පිටස්තර පුද්ගලයන්ට...