හොරොයින්

කෝටි 200ට ආසන්න වටිනා හෙරොයින් සහ හෂීස් මත්ද්‍රව්‍ය සමග බහුදින ධීවර යාත්‍රාවක් අත්අඩංගුවට ගනී

ශ්‍රි ලංකාවට දකුණ දෙසින් වු මුහුදු සීමාවේ දී රුපියල් කෝටි 200ට ආසන්න වටිනා හොරොයින් සහ හෂීස් මත්ද්‍රව්‍ය තොගයක් සමග අත්අඩංගුවට...