හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ‌ගොවි කටයුතු පුහුණු හා පර්යේෂණ ආයතනය

රසායනික පොහොර භාවිතය තහනම් කිරීමෙන් වී අස්වැන්න 53% කින් පහළට

2021 මහ කන්නයේ රසායනික පොහොර භාවිතය තහනම් කිරීම හේතුවෙන් එම මහ කන්නයේ මෙරට අක්කරයකට ලබා ගත් වී අස්වැන්න සියයට 53කින්...

කොහිල පරිභෝජනය 40%කින් ඉහළ යද්දී කොළ සහිත එලවළු පරිභෝජනය 10%කින් පහළට

2022 ආර්ථික අර්බුදය උත්සන්න සමයේ මෙරට කොහිල පරිභෝජනය සියයට 40කින් ඉහළ නැඟ තිබු බව හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ‌ගොවි කටයුතු පුහුණු හා...