හිඟ බිල්පත්

දේශීය ඖෂධ සැපයුම්කරුවන්ට කෝටි 1100ක ණයක්

දේශීය ඖෂධ සැපයුම්කරුවන්ට රුපියල් කෝටි 1100ක හිඟ බිල්පත් ගෙවීමට ඇති හෙයින් ඔවුන් ඖෂධ සැපයීමට අදිමදි කරන තත්වයක් පවතින බව සෞඛ්‍ය...

රු. කෝටි 70කට වැඩි ජල බිල්පත් රාජ්‍ය ආයතන ගෙවීම පැහැර හැරලා; මේ මස සිට 2.5%ක දඩයක්

රාජ්‍ය කාර්යාල දහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් පානීය ජලය වෙනුවෙන් ජල සම්පත් හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයට රුපියල් කෝටි හැත්තෑවකට වැඩි හිඟ මුදලක් ගෙවීම...