හරිත බැඳුම්කර

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවට තවදුරටත් සහන ලබාදීමට සූදානම්න්

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඉහළ සහනදායී අරමුදල් සහ හරිත බැඳුම්කර නිකුතු වෙනුවෙන් සහය දැක්වීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සළකා බලමින් සිටින බව...