සේවා ස්ථානය

තමාගේ නිත්‍ය සේවා ස්ථානය වන පාසල්වලින් බැහැරව සේවය කරන ගුරුවරුන්‍ගේ අනුයුක්තය දීර්ඝ කරයි

මෙම වර්ෂය තුළදී විවිධ හේතු මත තමාගේ නිත්‍ය සේවා ස්ථානය වන පාසල්වලින් බැහැරව ලබන 31වන දින දක්වා වෙනත් පාසල්වල සේවය...

You may have missed