සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාර මුදල්

සේවකයින් 15කට වැඩි නම් ETF දායක මුදල් විද්‍යුත් ක්‍රමවේදය ඔස්සේ සිදුකිරීම අනිවාර්යයි

සේවකයින් 15 දෙනෙකු හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සේවයේ යොදවා ඇති සෑම ආයතනයක්ම සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාර අරමුදලේ දායක මුදල් විද්‍යුත් ක්‍රමවේදය...

සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාර මුදල් සම්බන්දව ගැසට්ටුවක්

අවම වශයෙන් සේවා නියුක්තියන් පහළොවක් තම සේවයේ නියුක්තව සිටින සෑම සේවා යෝජකයෙකු විසින් 2023 පෙබරවාරි 01 දින සිට පරිගණක පද්ධතියක්...

You may have missed