සේවකයින් බඳවාගැනීම

ඉතාලි රාජ්‍යයේ රැකියා සඳහා online ක්‍රමය ඔස්සේ අයදුම්පත් කැඳවීමට එරට රජය සූදානම්

ඉතාලි රාජ්‍යයේ රැකියා සඳහා යුරෝපීය නොවන රටවලින් සේවකයින් බඳවාගැනීමට 2023 මාර්තු 27 වැනිදා සිට මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ අයදුම්පත් කැඳවීමට එරට...