සුරාබදු පරීක්ෂක සංගමය

ශ්‍රී ලංකාවේ නීත්‍යනුකූල මත්පැන් භාවිතය 50% කින්, හොර මත්පැන් 300% කින් ඉහලට

ශ්‍රී ලංකාවේ නීත්‍යනුකූල මත්පැන් භාවිතය වර්ග 50% කින් වර්ධනය වන විට ඊට සාපේක්ෂව නීතිවිරෝධී හොර මත් වතුර භාවිතය 300%න් වර්ධනය...