සුපර් මාර්කට්

රෑ වෙන තුරු වයින් ස්ටෝස් ටික ඇරලා තියන්න ඕන; සුපර් මාර්කට්වලට බියර් ලයිසන් දිය යුතුයි – ඩයනා ගමගේ

වයින් ස්ටෝස් රෑ වෙන තුරු ඇරලා තැබිය යුතු යැයිද සුපර් මාර්කට්වලට බියර් ලයිසන් දිය යුතුයැයිද සංචාරක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේ...