සුදු රත්තරං

ස්ටර්ලිං පවුම් 18500(රුපියල් ලක්ෂ 83)ක වටිනාකමකින් යුත් ස්වර්ණාභරණ තොගයක් සොරකම් කරලා

බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික කාන්තාවක විසින් මිළදී ගත් ස්ටර්ලිං පවුම් 18500ක වටිනාකමකින් යුත් සුදු රත්තරං, කහ රත්තරං වලලු සහ කරාබු ඇතුළු ස්වර්ණාභරණ...