සීගිරිය

සීගිරිය පර්වතයේ සිට ඉර සේවය නැරඹීමට අවස්ථාව

සීගිරිය පර්වතයේ සිට ඉර සේවය නැරඹීමට ජනතාවට (14)වැනි දා සිට අවස්ථාව සලසා දීමට මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ සීගිරි ව්‍යාපෘතිය මඟින් කටයුතු...