සිංහරාජය

සිංහරාජයේ සැලසුම් කළ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය නවතා දැමීමට අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ එකඟ වුනා – යුනෙස්කෝ

ලෝක උරුම සිංහරාජය ආශ්‍රිත ලංකාගම මාදුගැටේ ඉදිකිරීමට සැලසුම් කළ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය නවතා දැමීමට වාරිමාර්ග අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ එකඟ වූ බව...

සිංහරාජයේ වැව් සෑදීම ගැන අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂගේ කතාව හා පසුව වූ දේ

චමල් රාජපක්ෂ පෙර කී දේ සහ (23) පාර්ලිමේන්තුවේදී කී දේ සිංහරාජ වනාතරය තුළ අක්කර 5 බැගින් වූ වැව් දෙකක් ඉදිකිරීම...

සිංහරාජය වෙනුවෙන් සටන් කළ ලක්මාල් රණබාහුට පහර දෙයි – පොලිස් ස්ථානාධිපති

සිංහරාජ අධි රක්ෂිත වනාන්තරය විනාශ කිරීම සහ ඒ අවට පිහිටි පරිසර සංවේදී කලාපයේ ඉඩම් විවිධ ව්‍යාපෘති සඳහා ලබාදීමේ සැලසුම්වලට එරෙහිව...