සාගතය

සාගතයකට ඉඩ දී ජනතාව නොමරා මරන ආණ්ඩුවක් – විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස

සාගතයකට ඉඩ දී ජනතාව නොමරා මරන මේ ආණ්ඩුව ‘ජන ඝාතක’ ආණ්ඩුවක් යැයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස කියයි. ආණ්ඩුවක් පත්වන්නේ ජනතාව...

උතුරු කොරියානු ජනපති අඩුවෙන් ආහාර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක්

උතුරු කොරියානු ආඥාදායක කිම් ජොන්ග් එරට අඩුවෙන් ආහාර ගන්නා ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. මීට හේතුව එරට...