ස්වාධීන ආයතන

මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට දේශපාලන අධිකාරියේ බලපෑම් – මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති

මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ ස්වාධීන බව නැති කිරීමට දේශපාලන අධිකාරිය විවිධ ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් සිටින බවත් එය ඉතිහාසගත වැරදක් බවත් මහජන උපයෝගිතා...