සහනාධාර

තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත රජයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට තවත් අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ තොගයක්

තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත රජය ශ්‍රී ලංකාවට ටොන් දහසය දහසකට අධික අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ තොගයක් ලබාදී තිබෙනවා. එම භාණ්ඩ තොගය මෙරටට එවීම සඳහා...

You may have missed