සහනාධාර මුදල

මහ භාණ්ඩාගාරයේ ප්‍රමාදයෙන් මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු කලාකරුවන් දැඩි දුෂ්කරතාවයට

මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු කලාකරුවන් සඳහා වාහන මිලදී ගැනීමට ලබාදුන් පොලී රහිත ණය මුදල වෙනුවෙන් ලබාදෙන සහනාධාර මුදල (subsidy) මහ භාණ්ඩාගාරය ප්‍රමාදකර...