සහනාධාර ක්‍රමය

යූරියා පොහොර සහනාධාර ක්‍රමයකට – ශ්‍රී ලංකා තේ කර්මාන්ත හිමියන්ගේ සංගමය

කුඩා තේවතු හිමියන් වෙත යූරියා U709 පොහොර සහනාධාර ක්‍රමයකට බෙදා දිමට පියවර ගන්නා බව ශ්‍රී ලංකා තේ කර්මාන්ත හිමියන්ගේ සංගමය...