සර්ව පාක්ෂික රජයක්

ජනාධිපතිතුමාගේ කතාව ධනාත්මක හරයාත්මක කතාවක්; කතාවේ කරුණු ඒ අයුරින්ම ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි – විපක්ෂ නායක

ජනාධිපතිවරයා විසින් (03) සිදු කරන ලද කතාව මහපොළොවේ යථාර්ථයත් වේ යැයි සිතන බවත් සර්ව පාක්ෂික රජයක් සහ පාර්ලිමේන්තු කමිටු හරහා...

You may have missed