සරණ ගුණවර්ධන

හිටපු නියෝජ්‍ය ඇමති සරණට මහාධිකරණය හමුවේ අධිචෝදනා භාර දෙයි

හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සරණ ගුණවර්ධන මහතාට (07) කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ අධිචෝදනා භාර දී තිබේ. කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු අමල්...