සමෘද්ධිලාභීන්

සමෘද්ධිලාභීන්ගෙන් 40% නුසුදුසු පුද්ගලයින්! සුබසාධක ප්‍රතිලාභ ගෙවීමේදී ජාතික හැදුනුම්පත අනිවාර්ය කළ යුතුයි!

නිලධාරීන්ගේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් සුබසාධක ප්‍රතිලාභීන්ගේ විනිවිදභාවයකින් යුතු නාමලේඛණයක් තවමත් සකස් කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව රජයේ මුදල් පිළිබද කාරක...

රුපියල් 5,000 දීමනාව ජූනි මස 2 වැනිදා සිට නැවතත්

සමෘද්ධිලාභීන් - රජයේ දීමනා ලබන්නන් - ආදායම් අහිමි වූවන් - අඩු ආදායම්ලාභීන් කාණ්ඩ 4කට ප්‍රතිලාභ පවතින කොරෝනා තත්ත්වය සහ සංචරණ...