සමුපකාර තොග වෙළෙඳ සංස්ථාව

රාජ්‍ය ආයතන 55ක් වසර 14ක කාලයේදී ලබා ඇති පාඩුව රුපියල් කෝටි එක්ලක්ෂ විසි දහසක්

ශ්‍රී ලංකන් එයාර්, ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව, ජාතික ජල පවාහන මණ්ඩලය සහ සමුපකාර තොග වෙළෙඳ සංස්ථාව ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන 55ක්...