සමීක්ෂණ

ශ්‍රී ලංකාවේ ජූනි මස උද්ධමනය 54.6%ක්; අධි උද්ධමන තත්ත්වයක් – බ්ලූම්බර්ග් වෙබ් අඩවිය

ශ්‍රී ලංකාවේ අධි උද්ධමන තත්ත්වයක් ඇති වී ඇතැයි බ්ලූම්බර්ග් වෙබ් අඩවිය පවසයි. බ්ලුම්බර්ග් ආර්ථික විද්‍යාඥයන්ගේ සමීක්ෂණ අසත්‍ය කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ...

You may have missed