සමාගම් ලියාපදිංචි කිරිම

සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ගාස්තු සංශෝධනයට

සීමා සහිත පෞද්ගලික සමාගමක් ලියාපදිංචි කිරිම සදහා වන ගාස්තුව රුපියල් 4600ක් ලෙසත්, සීමා සහිත පොදු සමාගමක් ලියාපදිංචිය සදහා සංශෝධිත ගාස්තුව...