සමස්ත නොපියවූ රාජ්‍ය ණය

ඉතිහාසයේ පළමු වරට සමස්ත නොපියවූ රාජ්‍ය ණය රු. බිලියන 25,000 ඉක්මවයි

2022 ඔක්තෝබර් මාසය අවසන් වන විට මධ්‍යම රජයේ සමස්ත නොපියවූ රාජ්‍ය ණය ප්‍රමාණය රු. බිලියන 25,000 සීමාව හෙවත් රු. ට්‍රිලියන...

You may have missed