සභාපතිවරයා

ලෝක බැංකුවේ වත්මන් සභාපති එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව ප්‍රකාශ කරයි

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින ආර්ථිකයන්ට වසරකට ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන ගණනක් ආධාර සපයන ලෝක බැංකුවේ වත්මන් සභාපති ඬේවිඞ් මැල්පාස් තමාගේ ධුර කාලය...

2022/2023 වර්ෂය සඳහා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති – ලේකම් නිතරගයෙන් පත්වෙති

ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපතිවරයා සහ ලේකම්වරයා නිතරගයෙන් තේරී පත්වූහ. 2022 / 2023 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපතිවරයා...