සතොස සේවකයින්

සතොස සේවකයින් දේශපාලන කටයුතු යෙදවීම – ජොන්ස්ටන් ඇතුළු තිදෙනෙකුට අධිචෝදනා

සතොස සේවකයින් සිය නිල රාජකාරී වලින් ඉවත් කොට දේශපාලන කටයුතු යෙදවීම තුළින් රජයට රුපියල් ලක්ෂ 11කට අධික පාඩු සිදු කළ...