සතුන්

ගංවතුරෙන් සතුන්ට වන හානි සඳහා JICA විසින් ලියන රු. මිලියන 08ක ඖෂධ

මේ වනවිට බලපා තිබෙන ගංවතුර තත්ත්වයත් සමඟ ගව, එළු, කුකුළු හා ඌරන් වැනි පශු සම්පත්වලට වැළඳිය හැකි රෝගවලින් එම පශු...

ගල්ගිරිය වනාන්තරය තුලින් අලුත් දිවාසැරි හූනන් දෙදෙනෙකු සොයා ගනී

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ (වියළි කලාපයේ) පිහිටා තිබෙන ඇතාගල වනාන්තරය තුලින් සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ (අතරමැදි කලාපයේ) පිහිටා තිබෙන ගල්ගිරිය වනාන්තරය තුලින් අලුත්...