සංචාරය කිරීම

පෙබරවාරියේ ලෝකයේ සංචාරයට සුදුසුම සහ ලාභදායීම සංචාරක ගමනාන්ත රට ශ්‍රී ලංකාව – “අයි නිව්ස්” වෙබ් අඩවිය

පෙබරවාරි මාසයේ නිවාඩුවක් ගත කිරීම සඳහා ලෝකයේ සංචාරය කිරීමට සුදුසුම සහ ලාභදායීම සංචාරක ගමනාන්ත රට ශ්‍රී ලංකාව බව එක්සත් රාජධානියේ...

ලංකාවේ සංචාරය කිරීම නැවත සලකා බලන ලෙස අමෙරිකාව එරට පුරවැසියන්ට දැනුම් දෙයි

පවතින වසංගත තත්ත්වය, ඉන්ධන සහ ඖෂධ හිඟය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීම නැවත සලකා බලන ලෙස අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය එරට...