සංක්‍රමණික මධ්‍යස්ථානය

මෙක්සිකෝ දේශසීමාවේ සංක්‍රමණික මධ්‍යස්ථානයක පැතිර ගිය ගින්න ගැන UN මහලේකම්වරයා පූර්ණ පරීක්ෂණයක් ඉල්ලයි

මෙක්සිකෝ දේශසීමාවේ Ciudad Juárez හි සංක්‍රමණික මධ්‍යස්ථානයක පැතිර ගිය ගින්නෙන් මියගිය ගණන ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. සංක්‍රමණික මධ්‍යස්ථානයක සිටි සංක්‍රමණිකයින් පිරිසක්...