ශාරීරික සහ මානසික පීඩාවන්

අරගලයට සම්බන්ධ තරුණයින් ශාරීරික සහ මානසික පීඩාවන්ට ලක්කිරීම කිසිසේත් අනුමත කළ නොහැක – ඌරුවරිගේ වන්නිලඇත්තෝ

අරගලයට සම්බන්ධ තරුණයින් රඳවා තබාගෙන ඔවුන් ශාරීරික සහ මානසික පීඩාවන්ට ලක්කිරීම කිසිසේත් අනුමත කළ නොහැකි බව ආදිවාසි නායක ඌරුවරිගේ වන්නිලඇත්තෝ...