ශාක සනීපාරක්ෂක පරීක්ෂණ සේවා

ව්‍යාපෘති නොවන ප්‍රධාන ආධාර යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ජපානයෙන් යෙන් මිලියන 500ක්

මෙරට ශාක ස්වස්ථතා සහතිකකරණය වැඩි දියුණු කිරීම තුළින් ඉක්මනින් නරක්වන ශාකමය භාණ්ඩ අපනයන ක්‍රියාවලිය සදහා පහසුකම් සැලසීම උදෙසා ජපන් යෙන්...