ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ රථවාහන අංශය

රථ වාහන හැසිරවීමට කාන්තා පොලිස් නිලධාරිනියන්

ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ රථවාහන අංශය කාන්තා නිලධාරිනියන් රාජකාරී සඳහා යොදවා තිබේ. ඒ අනුව (25) දිනයේ පොළොන්නරුව රථවාහන අංශයේ කාන්තා පොලිස්...