ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් තත්ත්වය

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ ජගත් මානව හිමිකම් කවුන්සිල සකස් කළ වාර්තාව එළි දැක්වේ

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් තත්ත්වය පිළිබඳව සකස් කළ විශ්වකාලාන්තර සමාලෝචන වාර්තාව (01) එළි දැක්වේ. විදේශ...