ශ්‍රී දළඳා මාලිගාවේ මාධ්‍ය ඒකකය

ව්‍යාජ දළඳා මාළිගාවක නිර්මාණය ගැන දළඳා මාළිගාවෙන් ජනාධිපතිට ලිපියක්

කිසියම් පුද්ගලයෙකු විසින් කුරුණෑගල, වදාකඩ පාර, පොතුහැර යන ස්ථානයේ ව්‍යාජ දළදා මාළිගාවක් නිර්මාණය කොට ඉදි කරමින් පවතින බවට දැනගන්නට ලැබී...

You may have missed