වෛරස් රෝගය

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මන්කිපොක්ස් (monkeypox) රෝගය හේතුවෙන් ගෝලීය සෞඛ්‍ය හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි

ශීඝ්‍රයෙන් පැතිර යන මන්කිපොක්ස්(monkeypox) රෝගය හේතුවෙන් ගෝලීය සෞඛ්‍ය හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පියවර තිබේ. එහි අධ්‍යක්ෂ...