වෙබ් අඩවියක්

ආර්ථික ස්ථායිකරණ අනු කමිටුවට අදාළ තොරතුරු ජනතාව සමඟ සම්බන්ධ කරගැනීමේ අරමුණින් නව වෙබ් අඩවියක්

පාර්ලිමේන්තුවේ ජාතික සභාවට අනුබද්දව පිහිටුවා ඇති ආර්ථික ස්ථායිකරණ අනු කමිටුවට අදාළ තොරතුරු ජනතාව සමඟ සම්බන්ධ කරගැනීමේ අරමුණ ඇතිව නව වෙබ්...

කැනඩාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතර සහයෝගීතාවක් ඇති කිරීමට Lankan Square නමින් වෙබ් අඩවියක්

කැනඩාවේ වාසය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් සහයෝගීව එකමුතු කරමින් ඔවුන් අතර මනා සම්බන්ධයක් ඇති කිරීමේ දිගුකාලීන අරමුණින් Lankan Square වෙබ් අඩවිය...

ශ්‍රි ලාංකික තරුණ තරුණියන්ට ජපානයේ රැකියා අවස්ථා සඳහා වෙබ් අඩවියක්

ජපානයේ රැකියා අවස්ථා ශ්‍රි ලාංකික තරුණ තරුණියන්ට ලබාගැනීම සඳහාවන වෙබ් අඩවියක් එළි දැක්වීමට විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන හා වෙළඳපොල විවිධාංගිකරණ රාජ්‍ය...