වෘත්තීය වේදීන්ගේ සංගමය

සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 100 කින් ඉහළට; නව මිල රුපියල් 1375යි

දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදිත සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 1275 සිට 1375 දක්වා වැඩි කර තිබෙන බව රජය නිවේදනය කරයි. ඒ අනුව...