වෘත්තීය බොක්සිං තරගාවලිය

ජනප්‍රිය බොක්සිං තරගාවලියක් වන Countdown to the Middle East Crown 5 අදියරය සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී

ක්‍රීඩාවේ ප්‍රවීණතාව සමග උපාධිය සම්පූර්ණ කිරීමට දියගම ක්‍රීඩා සංකීර්ණය තුළ ක්‍රීඩා විශ්ව විද්‍යාලයක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කරන බවට ක්‍රිඩා හා...