වෘත්තිකයින්

විදෙස් රැකියා සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මෙරට වෘත්තිකයින්ගේ තොරතුරු එක්රැස්කිරීමට සැරසෙයි

සෞදි අරාබියේ ආරම්භ කිරීමට සැළසුම් කර ඇති දැවැන්ත ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතිවල රැකියා අවස්ථා ලබාදීම සඳහා මෙරට සිටින සුදුසුකම් ඇති වෘත්තිකයින්ගේ තොරතුරු...