වී වගාව

යුද හමුදාව ප්‍රථම වරට ඩ්‍රෝන යානාවලින් කෘමි සහ වල්නාශක යොදයි

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව වර්ථමානයේ නවීන හා විද්‍යාත්මක පිළිවෙත් අනුගමනය කරමින් ප්‍රථම වරට ඩ්‍රෝන තාක්‍ෂණය භාවිතා කරමින් නියමු ව්‍යපෘතියක් වශයෙන්...

වර්ෂාව නිසා වී වගාවට හානි සිදුව ඇත්නම් වහාම වාර්තා කරන්න

වර්ෂාව නිසා වී වගාවට හානි සිදුව ඇත්නම් වහාම ගොවිජන සේවා මධ්යයස්ථානවලට වාර්තා කරන්නැයි කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය ගොවි ජනතාවගෙන්...