වී වගාව

වර්ෂාව නිසා වී වගාවට හානි සිදුව ඇත්නම් වහාම වාර්තා කරන්න

වර්ෂාව නිසා වී වගාවට හානි සිදුව ඇත්නම් වහාම ගොවිජන සේවා මධ්යයස්ථානවලට වාර්තා කරන්නැයි කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය ගොවි ජනතාවගෙන්...

USAID ආධාරයක් ලෙස මෙට්‍රික් ටොන් 36,000ක මඩ පොහොර ලංකාවට ලබා දෙයි

වී වගාවට අවශ්‍ය TSP (මඩ පොහොර) පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 36,000ක් ආධාරයක් වශයෙන් අපේ රටට ලබා දීමට USAID එකඟතාවය පළ කර...